wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Nieuwsbericht


Buurtbewoners reageren tegen nieuwe milieuaanvraag nv Celis

Met de aanvraag van een milieuvergunning voor de uitbating van een nieuwe vestiging op het industrieterrein Hambos, zet de firma Celis een volgende stap in het fel bediscussieerde dossier rond de ontwikkeling van Hambos en de oprichting van een 'overslagsite' door de firma. Buurtbewoners uit de Hambosstraat in Wijgmaal zijn er niet gerust in en gaan hun stem laten horen via bezwaarschriften bij het gemeentebestuur van Haacht. De periode om bezwaarschriften in te dienen loopt nog tot 26 mei 2017.

Uit het Nieuwsblad van 10 mei 2017:
Na de hetze die er de voorbije jaren was tegen de afsluiting van het jaagpad langs de Vaart, in de aanloop naar deze site, enkele jaren geleden door Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), is er nu opnieuw commotie bij de buurtbewoners van de Hambosstraat ( Wijgmaal ) en Kapelleweg ( Haacht ) over de nieuwe milieuaanvraag die de firma Celis doet om een distributiecentrum te bouwen op de site aan de Vaart in Hambos.

Schepen van milieu uit Haacht Wouter van Besien: "De overslagsite dient om materialen in bulk per boot en over de weg aan te voeren. Die worden dan gelost en op het terrein gestockeerd in zowel het nieuw te bouwen magazijn als in open lucht, afhankelijk van het materiaal. In het kader van deze activiteit zal W&Z een loskade bouwen aan het jaagpad, waardoor daar een afsluiting moest komen. De gemeente besliste een nieuw fietspad rond de site aan te leggen, zodat fietsers zich op een veilige manier tussen Tildonk en Wijgmaal kunnen verplaatsen."
Met de indiening van de milieuvergunningsaanvraag bij de provincie rijzen weer vragen naar de precieze aard van de materialen die daar terecht zullen komen. Vooral dat het om een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 gaat, gericht op de meest hinderlijke activiteit, veroorzaakt enige onrust. Zo vrezen de omwonenden het stockeren van asbest en bouwafval of als volgende stap de bouw van een afvalverbrandingsoven.


Terwijl burgemeester Steven Swiggers (Open VLD) bevestigt dat dit laatste zeker niet het geval is, geeft de schepen mee dat de opslag of verwerking van afval op die locatie sowieso niet mogelijk is, gelet op de geldende voorschriften. Volgens het huidige RUP is afvalverwerking niet toegelaten. "Na het openbaar onderzoek dat tot 26 mei loopt, zullen ook wij nog nagaan of aan alle regels is voldaan en zullen wij een advies hierover uitbrengen bij de provincie", zegt de burgemeester.

François Celis liet weten dat de firma een distributiepunt voor bouwmaterialen wil maken met een maximaal transport via de waterweg.

Wat is de link met Wijgmaal-Leuven?

Het terrein ligt in een industriegebied net naast de grens met de gemeente Leuven-Wijgmaal maar. Toch heeft de stad Leuven geen bevoegdheid in deze milieuvergunningsaanvraag, omdat het bedrijf volledig op het grondgebied van Haacht ligt. Het stadsbestuur van Leuven werd er niet van op de hoogte gesteld en mag geen advies geven. Nochthans wonen de buurtbewoners die het dichtst bij het bedrijfsterrein wonen op het grondgebied van Leuven en heeft dit bedrijf en het bijkomend verkeer dat het met zich mee zal brengen ook impact op Leuvense buurtbewoners uit de Hambosstraat in Wijgmaal.

Vandaar dat ik als gemeenteraadslid van Leuven uit Wijgmaal op vraag van enkele ongeruste Wijgmaalse buurtbewoners navraag deed, zowel bij de milieudienst van de gemeente Haacht als bij de milieudienst van de stad Leuven, over de inhoud en impact van deze milieuvergunningsaanvraag.

Waar gaat dit nu eigenlijk over?

Het gaat over een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 voor een distributiecentrum voor de opslag en overslag van bouwmaterialen. De bouwmaterialen zullen worden aangevoerd over het water en via de loskade aan de Vaart ( die er nog moet komen ) afgezet op het terrein. Daarna worden de bouwmaterialen overgeplaatst naar vrachtwagens en via het jaagpad en een ontsluitingsweg die er ook nog moet komen langs de Vaart richting Tildonk via de weg afgevoerd.

Het gaat om bouwmaterialen zoals cement, mortel, plaaster, zand, stenen, textiel, houten en kunststoffen platen, … , maar ook over verven, lakken, white spirit, lijmen, zoutzuur, ammoniak … enz. De aanvraag gaat om de aanvraag van een klasse 1 omdat er zowel 1500 ton bijtende vloeistoffen ( zoutzuur, ammoniak ) als 1500 ton schadelijke vloeistoffen ( cement, mortels ) zullen worden opgeslagen. Ook brandstoffen zullen worden opgeslagen. Er komt een tank voor 30.000 liter mazout voor de eigen verwarming en een tank van 20.000 liter voor de bevoorrading van de vrachtwagens. Naast deze olie voor eigen gebruik, komt er geen overslag van olie voor distributie.

Er komen 2 gebouwen: een klein gebouwtje bij de weegbrug en een grote loods van 50.000 m² en een hoogte van 11m70. Naast de loods zijn er 50 parkeerplaatsen voorzien voor personenwagens, maar de aanvraag bevat ook de vraag naar het parkeren 's nachts van een 30 à 50-tal vrachtwagens op het terrein. De stedenbouwkundige vergunning voor deze gebouwen is reeds afgeleverd door de provincie.

Aangezien het RUP voor het industrieterrein van Hambos vandaag geen mogelijkheid tot de verwerking van afval bevat, is het nu niet mogelijk dat er een verbrandingsoven zal worden gebouwd. Ook handelsactiviteiten zoals een kleinhandel of groothandel zijn volgens het huidige RUP uitgesloten. Anderzijds loopt er vandaag vanwege het bedrijf Kani/Celis een beroepsprocedure bij de Raad van State met de vraag het RUP te vernietigen omdat er procedurefouten zouden zijn gemaakt. Moest Kani/Celis van de Raad van State gelijk krijgen, moet het RUP opnieuw worden bekeken en kan het RUP in de toekomst eventueel andere zaken toelaten dan vandaag het geval is. Vandaar de vrees van sommige buurtbewoners voor de mogelijke inplanting van een afvalverbrandingsoven op dit terrein in de toekomst.
Veel vragen rijzen er ook in de buurt rond het verkeer dat met deze exploitatie zal uitbreiden. De smalle Hambosstraat en de Spoorstraat op het grondgebied van Wijgmaal/Leuven kan niet nog meer verkeer aan. Het wegdek is er al volledig stuk gereden. Doordat het bedrijf Celis en Water en Zeekanaal het jaagpad aan de Vaart hebben afgesloten ter hoogte van het bedrijf, moeten alle fietsers via de Hambosstraat rijden om opnieuw aansluiting te krijgen met het jaagpad verderop. Het fietspad dat beloofd werd door het gemeentebestuur van Haacht is er nog niet. Meer verkeer maakt deze situatie dus nog gevaarlijk voor deze fietsers als die al is. Het voorziene vrachtverkeer dat het bedrijf zal verlaten via het jaagpad, zal ook een zware impact hebben op de veiligheid en leefbaarheid in de dorpskernen van Tildonk en Wespelaar.
Er rijzen ook heel wat vragen rond de bijkomende geluidshinder en verwachte stofhinder. Men vraagt zich ook af wat het effect zal zijn op de grondwaterhuishouding door de grondwaterwinning die er wordt aangevraagd. Daarnaast lijken de infiltratiegrachten en de buffer voor regenwater onvoldoende om het regenwater afdoend op te vangen.
De vrees dat asbest, gevaarlijk voor de volksgezondheid, zou worden opgeslagen en verwerkt lijkt volgens de aanvraag niet reëel. Aangezien asbest niet meer als bouwmateriaal mag worden verkocht, past het dus niet binnen deze vergunning die gaat over bouwmaterialen. En aangezien er geen afvalverwerking mag gebeuren, is ook de verwerking van asbest uit afbraak niet mogelijk.

Kan er iets worden gedaan?
Indien u niet akkoord bent met deze milieuvergunningsaanvraag of als u bedenkingen of opmerkingen heeft hieromtrent, kan u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Haacht voor 26 mei 2017. Dit bezwaarschrift bevat al je bezwaren, samen met je naam, adres en handtekening en kan ofwel aangetekend worden opgestuurd ofwel tegen ontvangstbewijs worden afgegeven op het gemeentehuis van Haacht. De openingsuren vindt u op de website van de gemeente Haacht.

Voor meer info kan je contact opnemen via
via hilde.vanwichelen@telenet.be.
(bron: www.hildevanwichelen.be )

16.05.2017


opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina