wijgmaal.be - wijgmaal digitaal ::: wijgmaal |.be|.eu|.net|.info| ::: Wijgmaal, Leuven, Belgium
Wijgmaal - wijgmaal.be
Natuurpunt - Wijgmaalbroek


Ligging:

Het Wijgmaalbroek bevindt zich op de grens van Leuven met Rotselaar, ten westen van de Dijle.

afbeeldingOpenstelling:

Momenteel is een veldweg ingericht als fietspad. Deze weg (Wijgmaalbroek) doorsnijdt het gebied van noord naar zuid. Een andere weg (Langenbos) start ten zuiden van de Jezuitenhoeve aan de Rotselaarsesteenweg en komt centraal in het gebied op het fietspad.
Op de reservaatspercelen zelf is het door de versnipperde eigendomssituatie momenteel nog niet mogelijk om een vrij toegankelijke rondwandelweg in en op de reservaatspercelen uit te werken. Regelmatig zijn er publiek aangekondigde wandelingen.

Beschrijving:

Na de oprichting van een Leuvense afdeling van Natuurpunt, werd meteen gestart met een actief ,doch selectief, aankoopbeleid in de Dijlevallei.
Zo werden in het Wijgmaalbroek ondertussen reeds verschillende percelen aangekocht, samen goed voor een oppervlakte van 15 ha.

De percelen liggen ingebed in een aaneengesloten natuur- en landbouwgebied van ongeveer 400 ha tussen de dorpskernen van Wilsele, Wijgmaal en Rotselaar. De natuurwaarden van dit valleilandschap zijn door de jaren heen natuurlijk een stuk achteruit gegaan. Hooilanden werden omgevormd in populierenplantages, schrale weilanden werden zwaar bemest met rivierslib en omgevormd tot maÔsakkers.
Vanuit de dorpskernen kwam rioolwater via de leigrachten de vallei in gevloeid.
Redenen genoeg dus om de aandacht van Natuurpunt te trekken.

Het aankopen van reservaatspercelen in het Wijgmaalbroek heeft een duidelijk doel voor ogen. Natuurpunt wil het cultuurlandschap met zijn strak afgelijnde grenzen omvormen tot een kleinschalig landschap met vage grenzen en interessante overgangsgebieden. Op die manier hopen ze de biodiversiteit binnen de vallei te behouden en waar mogelijk te vergroten.

Ze streven naar schrale bloemrijke hooilanden, poelen en natte rietvelden die overgaan in gemengde valleibossen met hakhoutbestanden. De bosranden moeten plaats bieden aan kleurrijke ruigtekruiden. Een dergelijk gevarieerd landschap biedt enorme kansen voor insecten, amfibieŽn, vogels en zoogdieren.
Om de hooilanden te verschralen wordt er tweemaal per jaar gemaaid. Het maaisel wordt telkens afgevoerd. Rond poelen en struwelen worden stroken minder vaak gemaaid. Dit ter bescherming van de jonge amfibieŽn, libellen en vlinders. Vooral de vlinders die bepaalde grassoorten nodig hebben om zich voort te planten ? zoals het Koevinkje, het Oranje en Bruin zandoogje ? zijn gebaat bij een beheer waarbij laat in het seizoen gehooid wordt. Bovendien zijn deze beestjes verzot op open plekken in het bos.

afbeeldingHet beheer van de reservaatspercelen, spitst zich ook toe op een aantal zeer bijzondere vlindersoorten. Zo worden er regelmatig sleedoornpages op onze percelen waargenomen. Deze zeldzame vlindersoort komt in het Vlaamse gewest nog enkel in zuid-oost Brabant en in de Voerstreek voor. De Sleedoornpage stelt immers zeer hoge eisen aan zijn leefgebied.
Een geschakeerd landschap met Sleedoornstruwelen (waardplant), bosranden en hier en daar grote solitaire bomen zijn ideaal. Natuurlijk volstaan hiervoor de kleine versnipperde reservaatspercelen van Natuurpunt niet. Vandaar het belang van een globale aanpak ? zoals de afdeling trouwens beoogt met het project ?De Dijle levend door Leuven?. Er moet gestreefd worden naar grotere eenheden natuur aan elkaar gekoppeld via zogenaamde verbindingszones. Deze verbindingszones zou je kunnen zien als de snelwegen voor de natuur.
Rivier- en beekvalleien, maar ook bossen spelen hierin een zeer belangrijke rol.

Wat bossen betreft, hebben ze met een nieuw aangekocht perceel alvast een stap in de goede richting gezet. Het betreft een valleibosje van het Essen-iepentype ? ooit algemeen verspreid in de alluviale riviervalleien in de leemstreek.
De boomlaag bestaat natuurlijk voornamelijk uit Essen en Iepen, de struiklaag wordt gedomineerd door Meidoorn, Gelderse roos, Aalbes en Zwarte bes.
Op de grond kan je in de kruidlaag soorten als Muskuskruid, Gulden boterbloem en Bosgeelster vinden.
Om dit specifieke bosbiotoop in volle glorie te herstellen, zullen de eertijds aangeplante populieren verwijderd worden.

Meer percelen betekent natuurlijk ook meer werk. Vandaar dat Natuurpunt van de gelegenheid gebruik maakt om ook een oproep te richten aan vrijwilligers.
Vele handen maken het werk immers lichter.

Voor meer info kan u terecht bij:

Conservator: Mark Lehouck, Rotselaarsesteenweg 99 - 3018 Wijgmaal, tel.: 016/44.49.36, mark_lehouck@hotmail.com

Verantw. natuurstudie : Geert Sterckx, Spaarstraat 49 - 3010 Kessel-Lo, tel.: 016/22.90.24, Geert.Sterckx@instnat.be

Verantw. Natuurbeheer: Werner Verhoeven, Voorzorgstraat 9 - 3000 Leuven, tel.: 016/20.75.00, werner-verhoeven@tiscalinet.be

» website Wijgmaalbroek
» website Natuurpunt

opmerking - toevoeging - probleem printvriendelijke pagina naar begin van deze pagina